Základní škola Pastelka Mladá Boleslav

ZŠ Pastelka Mladá Boleslav

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, 17.LISTOPADU 1325, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Školská rada

Vážení rodiče,

V souladu se zákonem č.561/2004Sb., § 167 byli zřizovatelem jmenováni do Školské rady:

pan Miroslav Jenčík a paní Martina Schubertová, Mgr. 

 

na základě volby byli z řad rodičů zvoleni :

paní Zuzana Sedláčková, Mgr. a paní Vladimíra Konečná, Ing.

 

a z řad učitelů: 

paní Dana Veselá, Mgr. a paní Jitka Kuhnová, Mgr.

 

Toto složení školské rady je platné na tři roky, tedy do ledna 2015.

Právně je tato instituce řešena v §167 §168 zákona č.561/2004 Sb.

 

V Mladé Boleslavi dne 10.ledna 2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Školská rada se zřizuje dle zákona č. 561/2004 Sb., § 167 Podle odst. 1 § 168 školského zákona školská rada plní především tyto úkoly:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

 

V Mladé Boleslavi dne 10.ledna 2012

proskoly orbitstažený soubor       

Jste zde: Home PRO RODIČE Školská rada