Objednávání ke konzultaci:

 

V souladu s vyhláškou 72/2005 Sb. vzniklo na škole školní poradenské pracoviště. Jeho členy jsou:

 • Mgr. Zuzana Sedláčková, školní psycholog
 • Mgr. Markéta Rýdlová, školní speciální pedagog – etoped
 • Mgr. Iva Kollinová, výchovný poradce 2.stupeň
 • Mgr. Irena Sofínová, výchovný poradce 1.stupeň
 • Mgr. Petra Syrovátková, školní metodik prevence
 • Mgr. Ivana Kozubová, koordinátor pro práci s žáky s OMJ jmenovaný ředitelem školy
 • Mgr. Jitka Pabištová, koordinátor pro práci s nadanými dětmi

Školní poradenské pracoviště poskytuje služby v oblasti kariérového poradenství, strategie prevence, podpůrných opatření u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (ve smyslu vyhlášky 27/2016 Sb.), prevence studijního selhávání a další aktivity. Služby jsou poskytovány bezplatně.

Práce školního psychologa a školního speciálního pedagoga se rozděluje na standardní činnosti a nadstandardní činnosti. Jejich dokumentace je oddělena od dokumentace školy. Informace nelze poskytovat třetím stranám (škole).

Standardními činnostmi jsou dle legislativy a ŠVP:

 • práce se školní třídou (prevence, intervence, diagnostika klimatu)
 • poradenské služby v případě zájmu žáka či zákonného zástupce
 • kontrola a poskytování podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • konzultace pro žáky či zákonné zástupce v případě výchovných či vzdělávacích obtíží, nasměrování na další odborníky
 • komunikace se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi
 • poskytování krizové intervence žákům či třídě

Nadstandardní služby školního psychologa či školního speciálního pedagoga:

 • diagnostika intelektových a osobnostních charakteristik žáka
 • terapeutické vedení žáka či rodiny
 • diagnostika profesních předpokladů žáka

O nadstandardní služby musí zákonní zástupci žáka žádat a jsou určeny výhradně žákům Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, 17.listopadu 1325. Jsou poskytovány bezplatně. Veškeré informace školního poradenského pracoviště jsou bez souhlasu zákonného zástupce nepřenositelné třetím stranám. Pokud zákonní zástupci projeví zájem, je jim vydána písemná zpráva, kterou pak mohou poskytnout třetím stranám dle svého uvážení.