Registrační číslo:              CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006894

Název:                                Projekt 9/2017

Operační program:          02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa:                     02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Investiční priorita:           02.3 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje

Specifický cíl:                    02.3.68 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ; 02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Výzva:                                 22 Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Anotace projektu:            Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Přehled zdrojů financování projektu

Celkové způsobilé výdaje:                           1 749 859 Kč

Příspěvek Unie:                                              1 487 380,14 Kč

Národní veřejné zdroje:                               262 478,86 Kč

Míra spolufinancování z EIS fondů:           1 749 859 Kč

Celkové zdroje:                                              1 749 859 Kč

Termíny

Skutečné datum zahájení:                                                         1. 9. 2017

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace:              31. 8. 2019

Dopad projektu

Místo dopadu:   Středočeský kraj

Cílová skupina: Děti, žáci, pedagogičtí pracovníci