Cílem výchovy ve ŠD je výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka.

Cílem naší práce je:

 • nabízet dětem smysluplné využití volného času
 • rozvíjet u dětí pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky
 • učit děti mezilidské komunikaci
 • učit děti spolupráci a toleranci
 • učit děti každého člověka i sebe navzájem vnímat jako jedinečnou osobnost
 • vést děti k samostatnému rozhodování a tvorbě postojů
 • rozvíjet u dětí slovní zásobu a fantazii
 • cvičit paměť, postřeh a soustředění
 • vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí
 • vést děti k tvořivosti
 • podporovat iniciativu a spolupodílení se na volbě a tvorbě programu
 • utvářet pracovní návyky a vztah k práci
 • vést děti k uvědomování se svých práv, povinností a pocitů
 • posilovat u dětí pocit jistoty a sebedůvěry