Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy, viz školský zákon níže. Byli bychom rádi, kdybyste neváhali obracet se na nás s radostmi i starostmi, které nám i dětem škola přináší.

Předseda školské rady: Petra Zápotocká

Členové školské rady:

 • za pedagocké pracovníky školy: Mgr. Dana Veselé, Mgr. Hana Jeníková
 • za zákonné zástupce žáků: Irena Kuprová, Petra Zápotocká
 • za zřizovatele: Petr Krichebauer, ing. Roman Mizera

Školská rada se zřizuje dle zákona č. 561/2004 Sb., § 167 Podle odst. 1 § 168 školského zákona školská rada plní především tyto úkoly:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.