Pro registraci k zápisu je nutné vyplnit online žádost, která bude zpřístupněna od 21. 3. 2022 do 4. 4. 2022.

Při vyplňování nezbytných informací v žádosti si, prosím, vyberte vhodný čas, ve který se dostavíte k zápisu. Touto registrací na Vámi zvolený čas chceme přispět k hladkému průběhu zápisu.


Zápis do 1.třídy pro školní rok 2022/2023 na Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, 17.listopadu 1325, příspěvková organizace

se podle vyhlášky Magistrátu města Mladá Boleslav koná   

v pátek 8. 4. 2022 od 14.00 do 17.00  
a
v sobotu 9. 4. 2022 od 9.00 do 11.00

v pavilonu 1.stupně – přízemí.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Pokud se ve stanoveném termínu nemůžete se svým dítětem zápisu zúčastnit, kontaktujte ředitelství školy.

K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a vezměte tyto doklady:

               - průkaz totožnosti zákonného zástupce s dokladem o trvalém pobytu

               - cizinci doklad o povolení a druhu pobytu na území ČR

               - rodný list dítěte, případně doklad o rodném čísle

               - v případě žádosti o odklad školní docházky nebo o předčasný nástup do školy doporučení pediatra a PP poradny

Škola se při zápisovém řízení řídí vyhláškou o spádových obvodech základních škol a stanovenými kritérii. Právo rodičů vybrat si pro své dítě školu podle vlastního uvážení není dotčeno.

Pořadí u zápisu nemá na přijetí vliv.

V případě platnosti mimořádných opatření proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti v termínu 1. 4. - 14. 4. 2022. Bližší informace najdete na stránkách školy a na stránkách města Mladá Boleslav.

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Školské obvody jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018, kterou najdete na stránkách města Mladá Boleslav.

Není-li dítě po dovršení 6 let věku tělesně nebo duševně vyspělé a požádá – li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jestliže dítěti již byl povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může požádat na jiné škole, než na které původně žádal.

O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitel. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě. Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.


Odkazy na webové stránky základních škol zřizovaných městem Mladá Boleslav:

https://www.1zsmb.cz/
http://www.2zsmb.cz/
http://www.zsbenese.cz/
https://www.4zsmb.cz/
https://www.5zsmb.cz/
https://www.6zsmb.cz/
https://www.zs7mb.cz/
https://www.8zsmb.cz/
https://www.zspastelka.cz/
https://www.skoladebr.cz/