Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

 

Zápisy k povinné školní docházce se budou konat v pátek 3. 4. 2020 od 14.00 do 17.00 hodin a v sobotu 4. 4. 2020 od 9.00 do 11.00 hodin.

K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku. Děti, které dovrší 6 let od září do konce prosince 2020, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a děti, které dovrší 6 let od ledna do konce června 2021, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Školské obvody jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou, kterou najdete na stránkách města Mladá Boleslav.

Není-li dítě po dovršení 6 let věku tělesně nebo duševně vyspělé a požádá – li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jestliže dítěti již byl povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může požádat na jiné škole, než na které původně žádal.

O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitel. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě. Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.

 

Zákonný zástupce si k zápisu vezme:

- rodný list dítěte

- občanský průkaz

- doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud jste občan státu mimo EU

 

 

Průběh zápisu:

 

  • Při příchodu do školy zákonný zástupce zaregistruje své dítě a obdrží potřebné dokumenty k vyplnění.
  • Po vstupu do vestibulu u prvních tříd zákonný zástupce vyplní potřebné doklady, v případě nejasností jsou přítomní pedagogové připraveni pomoci. Vyplněné formuláře budou zkontrolovány podle přinesených dokumentů (rodný list, občanský průkaz, povolení k pobytu,..). Dítě v této době u připravených stolečků pracuje pod dohledem paní učitelky.
  • Po té předškolák s paní učitelkou odchází do třídy, kde probíhá samotný rozhovor.
  • Po ukončení rozhovoru informuje zapisující učitel zákonné ho zástupce o výsledku zápisu (nikoliv o přijetí do školy). V případě potřeby probere další možnosti postupu.
  • Zákonný zástupce má po celou dobu zápisu možnost zeptat se na všechny nejasnosti u přítomného vedení školy, výchovných poradců, psychologa a ostatních pedagogických pracovníků.

 

Správný úchop

Kritéria pro přijetí do 1. třídy 2020/21

Desatero pro rodiče předškolních dětí