Pro registraci k zápisu je nutné vyplnit  ODKAZ, který bude zpřístupněn od 25. 3. 2024 do 4. 4. 2024.

Při vyplňování nezbytných informací v žádosti si, prosím, vyberte vhodný čas, ve který se dostavíte k zápisu. Touto registrací na Vámi zvolený čas chceme přispět k hladkému průběhu zápisu.


Zápis do 1.třídy pro školní rok 2024/2025 na Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, 17.listopadu 1325, příspěvková organizace

se podle vyhlášky Magistrátu města Mladá Boleslav koná   

v pátek 5. 4. od 14.00 do 17.00  
a
v sobotu 6. 4. 2023 od 9.00 do 11.00

v pavilonu 1.stupně – přízemí.

Pokud se ve stanoveném termínu nemůžete se svým dítětem zápisu zúčastnit, kontaktujte ředitelství školy.

K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a vezměte tyto doklady:

               - průkaz totožnosti zákonného zástupce s dokladem o trvalém pobytu

               - cizinci doklad o povolení a druhu pobytu na území ČR

               - rodný list dítěte, případně doklad o rodném čísle

               - v případě žádosti o odklad školní docházky nebo o předčasný nástup do školy doporučení pediatra a PP poradny

Škola se při zápisovém řízení řídí vyhláškou o spádových obvodech základních škol a stanovenými kritérii. Právo rodičů vybrat si pro své dítě školu podle vlastního uvážení není dotčeno.

Pořadí u zápisu nemá na přijetí vliv.

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Školské obvody jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018, kterou najdete na stránkách města Mladá Boleslav.

Není-li dítě po dovršení 6 let věku tělesně nebo duševně vyspělé a požádá – li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jestliže dítěti již byl povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může požádat na jiné škole, než na které původně žádal.

O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitel. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě. Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, 17.listopadu 1325, příspěvková organizace stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v základní škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovený maximální počet dětí, které může škola přijmout.

K zápisu se zpravidla dostaví děti, které v den nástupu do 1.třídy (1.9.2024) dovrší 6 let věku. Tedy děti narozené do 31.8.2018.  Dále pak děti po odkladu školní docházky, případně děti, které budou žádat o předčasný zápis k základnímu vzdělávání.

Kritéria stanovená pro přijetí do první třídy školního roku 2024/2025

Budou přijímány děti, které podají žádost k základnímu vzdělávání prostřednictvím zákonných zástupců a projdou řádným zápisem do 1.třídy. V případě naplněnosti kapacity budou uplatněna následující kritéria:

   1.Trvalé bydliště v obvodu školy *         

Bude-li zájem dětí z určeného obvodu přesahovat stanovený počet, budou děti přijaty na základě veřejného losování.

Pro děti přicházející po odkladu školní docházky platí stejná kritéria

Datum podání žádosti ani pořadí u zápisu nemá na přijetí žádný vliv

*Týká se také dětí občanů EU nebo občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR dle školského zákona.

                                                                                                           


Odkazy na webové stránky základních škol zřizovaných městem Mladá Boleslav:

https://www.1zsmb.cz/
http://www.2zsmb.cz/
http://www.zsbenese.cz/
https://www.4zsmb.cz/
https://www.5zsmb.cz/
https://www.6zsmb.cz/
https://www.zs7mb.cz/
https://www.8zsmb.cz/
https://www.zspastelka.cz/
https://www.skoladebr.cz/