Ve škole je 22 tříd 1. - 9. ročníku. Součástí školy je i školní družina, která má 5 oddělení.
Stravování zajišťuje soukromá jídelna ANJA v budově školy.

Rozvržení vyučovacích hodin:

0.hodina 7,05 – 7,50 5.hodina 11,50 – 12,35
1.hodina 8,00 – 8,45 6.hodina 12,45 – 13,30
2.hodina 8,55 – 9,40 7.hodina 13,40 – 14,25
3.hodina 10,00 – 10,45 8.hodina 14,35 – 15,20
4.hodina 10,55 – 11,40 9.hodina 15,20 – 16,05
  • Přípravné zvonění před vyučováním: 7:55 a po velké přestávce: 9:55.
  • Vchody jsou oddělené.
  • Po 7:50 zůstává otevřený pouze hlavní vchod v prostoru u vrátnice.
  • Po přípravném zvonění jsou všichni žáci ve třídách a na svých místech.
  • Příchod do školní družiny se řídí vlastním režimem.
  • Šatny zamyká školník, při příchodu žáků do šaten je odemyká doprovázející vyučující.

Učebny zamykají vyučující po poslední hodině vyučování třídy, případně při přechodu do odborných učeben. O zamknutí požádá vyučujícího služba ve třídě. Odborné učebny zamykají příslušní vyučující po skončení vyučovací hodiny v konkrétní učebně. Před odchodem žáků vyučující zajistí pořádek ve třídě. Odchod do šaten je vždy za doprovodu učitele a to až k šatně.

Dohled nad žáky vykonávají všichni pracovníci školy po celou dobu svého pobytu ve škole. Žákům není dovoleno v době vyučování svévolně opouštět budovu školy. Pro jednotlivé prostory jsou určeni garanti dohledu rozpisem. Pracovníci školy dbají na dodržování bezpečnosti při pobytu žáků ve škole, třídách i chodbách.

Žákům je umožněna pohybová aktivita o přestávkách, o hlavní přestávce i ve sportovním areálu, při dodržení všech bezpečnostních podmínek. V době přestávky před odpoledním vyučováním mohou žáci opustit budovu pouze po předcházejícím písemném souhlasu rodičů. V opačném případě jsou povinni se zdržovat v přízemí školy ve vestibulu, kde je přítomen pedagogický dohled. Opuštění budovy je v tomto případě považováno za porušení školního řádu. Výtah používají žáci se zdravotními důvody a to vždy v doprovodu další určené osoby (asistenta).