Žákovský parlament je místo, kde mají žáci naší školy, možnost zapojit se do aktivního života školy. Úkolem žákovského parlamentu je podílet se na řešení problémů, které se ve škole mohou objevit. Žákovský parlament usiluje o zlepšení klimatu ve školním prostředí, reprezentuje názory žáků školy, informuje ostatní žáky o fungování a činnostech parlamentu, aktivně se zapojuje do chodu školy. Organizuje akce ve škole i mimo ni.

Kdy a kde se schází?

Žákovský parlament se schází 1x týdně v pátek o velké přestávce v ranní družině a na mimořádných zasedáních.

Jaká jsou základní pravidla?

  • Na začátku školního roku jsou voleni 2 zástupce 4. – 9.tříd Volba proběhne demokraticky hlasováním.
  • Zástupce je zvolen na období školního roku, v případě potřeby dojde ke změně v průběhu šk. roku.
  • V rámci školního parlamentu je zvolen předseda a místopředseda, kteří zastupují školní parlament při jednáních s vedením školy a dalšími subjekty.
  • Každý člen má stejná práva – má možnost navrhovat změny, podílet se na řešení přednesených návrhů.
  • Každý člen si je vědom, že na setkání školního parlamentu zastupuje svoji třídu a nevyjadřuje jen své osobní názory.
  • Podněty k jednání předávají třídní kolektivy průběžně svým zástupcům, nejčastěji na třídnických hodinách.
  • Zástupci předávají informace zpět do svých tříd, spolupracují s třídním učitelem.