Náplň práce školního metodika prevence

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se školní metodik prevence stará především o:

  • poskytování poradenských služeb žákům s podezřením či projevy rizikového chování (šikana, agrese, záškoláctví, užívání návykových látek, nelátkové závislosti atd.) a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli),
  • spolupráci s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd,
  • péči o zdravé vztahy,
  • prevenci v oblasti zdravého životního stylu,
  • prevenci v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy.

Metodik prevence vytváří preventivní program a podílí se na jeho realizaci.

Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku primární prevence.

Sleduje zařazení prevence do výuky jednotlivých předmětů a odborně a metodicky učitelům pomáhá.

Využívá nabídky osvědčených vzdělávacích agentur a poskytovatelů preventivních programů.

Zpracovává podklady k plánování, realizaci a hodnocení primární prevence.

Mgr. Petra Syrovátková

e-mail: petra.syrovatkova@zspastelka.cz
telefon: 602 130 525

Konzultační hodiny:
pondělí 13:00 – 14:00 hod - po předchozí domluvě
pátek 7:30 – 8:30 hod
kabinet ČJ, růžový jih,

  Preventivní program školy