Co potřebujete vědět k zápisu pro školní rok 2021/2022

Informace k zápisům k povinné školní docházce – školní rok 2021/2022

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou na školách zřizovaných městem Mladá Boleslav v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021
do 16. dubna 2021

Postup zápisu

  1. Zákonný zástupce navštíví webové stránky dané školy, klikne na odkaz "Online zápis" a zobrazí se mu formulář, kde vyplní potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací. Tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému školy.

Po vyplnění formuláře zákonný zástupce dokončí formální část zápisu podpisem. Zákonný zástupce si vyplněný pdf soubor vytiskne a podepsaný formulář do dané školy společně s kopií rodného listu dítěte, případně kopií dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU) doručí:

  1. Osobně – čas možnosti doručení je vždy pondělí a středa (8:00- 11:30) nebo v jiný termín po telefonické domluvě se školou, možno vhodit do doručovací poštovní schránky umístěné před hlavní vchodem do školy (na sloupu)
  2. Poštou
  3. Datovou schránkou „w4ahm3m
  4. Emailem s elektronickým podpisem na zapis@zspastelka.cz (nelze poslat jen "prostým" e-mailem)

*V případě, že zákonný zástupce nemá možnost formulář vytisknout, domluví se s danou školou na tisku přímo ve škole (v tomto případě je důležité znát heslo pro přihlášení do zapisyonline.cz).

  1. Zákonný zástupce v případě, že nemá možnost „Online zápisu“, si po telefonické domluvě se školou (pondělí a středa 8:00- 11:30) sjedná osobní návštěvu školy, kde bez přítomnosti dítěte vyplní formulář o zápisu do ZŠ a předá škole kopií rodného listu dítěte, případně kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU)

 

K zápisu se hlásí každé dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku. Děti, které dovrší 6 let od září do konce prosince 2020, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a děti, které dovrší 6 let od ledna do konce června 2021, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Školské obvody jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018, kterou najdete na stránkách města Mladá Boleslav.

Není-li dítě po dovršení 6 let věku tělesně nebo duševně vyspělé a požádá – li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jestliže dítěti již byl povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může požádat na jiné škole, než na které původně žádal.

O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitel. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě. Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.


Kritéria pro přijímaní dětí k povinné školní docházce

Správný úchop

Desatero pro rodiče předškolních dětí


Informace v cizím jazyce:

VIET_zápisy ZŠ 2021

UKR_zápisy ZŠ 2021

RUS_zápisy ZŠ 2021

MNG_zápisy ZŠ 2021

AJ - zápisy ZŠ 2021


Odkazy na webové stránky základních škol zřizovaných městem Mladá Boleslav:

https://www.1zsmb.cz/
http://www.2zsmb.cz/
http://www.zsbenese.cz/
https://www.4zsmb.cz/
https://www.5zsmb.cz/
https://www.6zsmb.cz/
https://www.zs7mb.cz/
https://www.8zsmb.cz/
https://www.zspastelka.cz/
https://www.skoladebr.cz/