Kalendář akcí

Zápis proběhne na základě vyhlášky magistrátu ve dnech 5. a 6. dubna 2019 v přízemí budovy základní školy.

  1. Zákonný zástupce podá na příslušném formuláři žádost o přijetí dítětezákladnímu vzdělávání a předloží ke kontrole potřebné doklady (rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti, cizinci pak doklad o druhu pobytu na území ČR).
  2. Motivační rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem (max. 20 minut). V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity) pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.
  3. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude vydáno nejpozději do třiceti dnů od podání žádosti. Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn na vývěsce školy a na webových stránkách. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
  4. Žádost o odklad školní docházky podává zákonný zástupce u zápisu a doloží doporučením pediatra a pedagogicko-psychologické poradny.

Desatero pro rodiče předškolních dětí