Vnitřní předpis zaměstnavatele

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, příspěvková organizace, IČ: 750 34 077, se sídlem 17. listopadu 1325, 293 01 Mladá Boleslav, tímto dnešního dne vydává vnitřní předpis, kterým jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen "směrnice o ochraně oznamovatele") a dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“ či jen „ZOO“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva.

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Účelem tohoto předpisu je zajistit bezpečné postupy pro přijímání a včasné prošetření oznámení v souladu se směrnicí o ochraně oznamovatelů a ZOO, splnění povinnosti zaměstnavatele jako povinné osoby a zavedení vnitřního oznamovacího systému (dále jen „VOS“) ze strany povinného subjektu, tj. Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, příspěvkové organizace, IČ: 750 34 077, se sídlem 17. listopadu 1325, 293 01 Mladá Boleslav, jako zaměstnavatele (dále také jen „zaměstnavatel“).
 2. Ochrana oznamovatelů je komplexně upravena směrnicí o ochraně oznamovatelů a ZOO, které podrobně upravují základní pojmy, oznámení, způsoby jeho podání, vnitřní oznamovací systém, práva a povinnosti příslušné osoby a její postup při prošetření oznámení, evidenci a uchovávání oznámení a zákaz uplatňování jakékoliv formy odvetných opatření.

Článek 2
Základní pojmy

 1. „Oznámení“ – ústní či písemný podnět obsahující informace o skutečném či možném spáchání protiprávního jednání 1) nesoucího znaky trestného činu či přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, 2) porušujícího zákon o ochraně oznamovatelů nebo 3) jednání porušujícího jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve vybraných oblastech, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.
 2. „Vybrané oblasti“ – oblasti působnosti, kterých se musí oznámení týkat v případě, že se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu/přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč/jednání porušujícího zákon o ochraně oznamovatelů; jedná se o oblast
 3. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 4. daně z příjmů právnických osob,
 5. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 6. ochrany spotřebitele,
 7. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 8. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 9. ochrany životního prostředí,
 10. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 11. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 12. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 13. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 14. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 15. ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
 16. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
 17. „Vnitřní oznamovací systém (VOS)“ - soubor pravidel a postupů stanovených zaměstnavatelem, které slouží pro přijímání ústních či písemných oznámení, nakládání s nimi, k ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, k ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.
 18. „Externí oznamovací systém (EOS)“ - zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti a plní stejnou funkci jako VOS. Oznámení je zde možné podat bez toho, aby jako první instance podání byl upřednostněn VOS. Oznamovatel nemusí zdůvodňovat upřednostnění EOS. Bližší informace o formě a postupu oznámení jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.
 19. „Oznamovatel“ - fyzická osoba, která učinila oznámení. Jedná se o současné i bývalé zaměstnance a další osoby vykonávající práci či obdobnou činnost pro zaměstnavatele, případně osobu, která byla nebo je v kontaktu se zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti. Oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením, přičemž se tohoto práva nelze platně vzdát.
 20. „Dotčená osoba“ - fyzická nebo právnická osoba, která je v oznámení uvedena jako osoba, jíž se porušení přičítá nebo s níž je tato osoba spojována.
 21. „Práce nebo jiná obdobná činnost“ – závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu či služba ve smyslu zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, správa svěřenského fondu, dobrovolnická činnost, odborná praxe nebo stáž, výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění. Dále se tímto pojmem rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
 22. „Příslušná osoba“ - spravuje pro zaměstnavatele VOS. Přijímá oznámení, tato přezkoumává a navrhuje nápravná opatření. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti žádným způsobem postihována.
 23. „Schránka“ – místo pro přijímání oznámení v sídle zaměstnavatele, označené viditelným způsobem jako místo pro přijímání oznámení ve smyslu tohoto předpisu.
 24. „Odvetné opatření“ – jednání nebo jeho opomenutí, k němuž dochází v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, vyvolané oznámením, které oznamovateli či některým dalším osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým atd.) může způsobit neoprávněnou újmu.

Článek 3
Příslušná osoba

 1. Příslušná osoba je osoba, která je odpovědná za přijímání oznámení a nakládání s nimi. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto předpisu postihována.
 2. Příslušnou osobou v rámci zaměstnavatele je Mgr. Markéta Rýdlová, marketa.rydlova@zspastelka.cz
 3. Příslušná osoba mimo jiné:
 4. přijímá a zkoumá důvodnost oznámení,
 5. navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu,
 6. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti dle tohoto předpisu,
 7. postupuje nestranně,
 8. je oprávněna požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k oznámení.

Článek 4
Podání a přijetí oznámení

 1. Oznámení obsahuje zejména:
 2. jméno, příjmení, datum narození oznamovatele (nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost),
 3. datum podání oznámení,
 4. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa,
 5. důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.
 6. Oznámení je možné podat příslušné osobě
 7. písemně prostřednictvím schránky pro příjem listinných podání, umístěné v kanceláři školy
 8. písemně na adresu školy označením „OZNÁMENÍ – NEOTEVÍRAT – VÝHRADNĚ K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“ nebo označením obdobného významu,
 9. písemně prostřednictvím e-mailové adresy oznamovatel@zspastelka.cz
 10. telefonicky na telefonním čísle 770 188 119 nebo
 11. na žádost oznamovatele osobně u příslušné osoby po dohodě s ní v místě sídla zaměstnavatele. Osobní oznámení je příslušná osoba povinna přijmout nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
 12. Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba pořídit. V takovém případě se o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam zachycující podstatu ústního oznámení. Obdobně postupuje příslušná osoba v případě, kdy pořízení zvukové nahrávky není z jakéhokoliv důvodu možné. K přepisu oznámení či k záznamu o oznámení se přiloží případné vyjádření oznamovatele.
 13. Z oznamování jsou vyloučeny zákonem chráněné informace, jakými jsou například informace podléhající tajemství právnických (např. advokátní tajemství) nebo zdravotnických profesí, informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky a informace o činnosti zpravodajských služeb. Dále nesmí být součástí oznámení utajované informace a informace, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.
 14. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatní v případě, kdy oznamovatel výslovně požádal, aby ho příslušná osoba o přijetí oznámení nevyrozumívala nebo je zřejmé, že by takovým vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele. Příslušná osoba může oznamovatele vyzvat k dalšímu objasnění skutečností uvedených v oznámení či k poskytnutí dodatečných informací a stanovit oznamovateli za tímto účelem přiměřenou lhůtu.
 15. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a informuje oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Tuto lhůtu lze nejvýše dvakrát prodloužit až o 30 dnů.

Článek 5
Ochrana oznamovatelů a dalších osob

 1. Zaměstnavatel nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo další osoby určené v ustanovení § 4 odst. 2 ZOO (tj. jeho kolegové, zaměstnanci, osoby blízké apod.) byli vystaveni odvetnému opatření. Ochrana nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.
 2. Takovým opatřením může být zejména:
 3. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 4. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 5. odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 6. uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 7. snížení mzdy, platu nebo odměny, nepřiznání osobního příplatku,
 8. přeložení nebo převedení na jinou práci,
 9. neumožnění odborného rozvoje,
 10. změna pracovní doby,
 11. vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 12. výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
 13. zásah do práva na ochranu osobnosti.
 14. Jde-li o oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli a osobám uvedeným v bodě 1 tohoto článku ochrana podle ZOO a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.
 15. Oznamovatel a osoba podle § 4 odst. 2 ZOO mají právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li jim odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.  
 16. Zaměstnavatel tímto vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle článku 2 písm. g) tohoto vnitřního předpisu.

Článek 6
Evidence a uchovávání oznámení

 1. Příslušná osoba vede elektronickou evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
 1. datum přijetí oznámení,
 2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
 3. shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
 4. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek.
 5. Příslušná osoba je povinna uchovávat podaná oznámení po dobu 5 let ode dne přijetí.
 6. K evidenci a uchovávaným oznámením dle bodu 1 a 2 tohoto článku má přístup pouze příslušná osoba.

Článek 7
Vztah směrnice a jiných právních předpisů

Ustanoveními tohoto předpisu nejsou dotčeny další povinnosti stanovené právními předpisy Evropské unie, zákonem či jinými právními předpisy České republiky. Pokud by aplikací některého ustanovení tohoto předpisu mohlo dojít k porušení Směrnice EU nebo zákona, toto ustanovení se nepoužije.

Článek 8
Platnost a účinnost

Tento předpis nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem 1. 9. 2023

V Mladé Boleslavi dne 1. 9. 2023